تبلیغات
کنکور پلاس - مطالب ابر روش مطالعه PQR5
 
نوشته شده توسط : امید

1- «صبوح»:درلغت «شراب بامدادی» و در «سلام او دروقت صباح، مؤمنان را صبوح است
به معنی «آنچه باعث سرخوشی و نیروی معنوی فرد میشود»
2-
 «بکاست»:کم کرد(عمر بکاست:پیر شد)

3-
 «مگیر»:بازخواست یا مؤاخذه مکن (بر عیب های ما مگیر: ما را بازخواست نکن)
4-
«هله»:صوت تنبیه و تحذیر (با «هل» بن مضارع «هشتن و هلیدن» اشتباه نشود)

5-
«توتیا»:اکسید ناخالص و طبیعی روی که خاصیت گندزدایی و شفابخشی دارد (با سرمه اشتباه نشود)
6-
 سیف:شمشیرصیف:تابستانضیف:مهمان

7- «کجا»:در «دلیری کجا نام او اشکبوس» به معنی «که» به کار رفته است.
8-
 «که»:در «زندان خدایگان که و من که؟» به معنی «کجا» به کار رفته است.
 
9- 
 برآویخت:گلاویز شدبرآهیخت:برکشید، بالا برد
10-  گران:سنگین (برآهیخت رهام گرز گران)

11-
  با:به (تهمتن برآشفت و با توس گفت)
12-
 باز: به سوی، به (هماوردت آمد، مشو بازِ جای)

13-
 پرخاشجوی:جنگجو
14-  پیکان:نوک تیزسوفار:ته تیزشست:زهگیر

15-  خدنگ:درختی که از چوبش تیر می ساختندخلنگ:نوعی گیاه، علف جارو
16-  دِه:بزن (قضا گفت گیرو قدر گفت دِه)

17-
  امل:آرزو (جمع آن: آمال)/ عمل:کار (جمع آن: اعمال)/ الم:درد (جمع آن: آلام)
18-
 «که»:در «که بر کینه اول که بندد کمر» به معنی «تا» و «چه کسی» پیوندساز و ضمیرپرسشی هستند و در «باغ بی برگی که میگوید که زیبا نیست» برعکس.

19-
  دستوری:اجازه (از او خواست دستوری اما ندید)
20-
  حرب:در لغت به معنی جنگ است و در «زهم رد نمودند هفتاد حرب» آلت جنگ مانند شمشیر و خنجر و نیزه و...

21-
  بینداخت:زد، فرودآورد (بینداخت شمشیر را شاه دین)
22-
  بینداخت:پرت کرد (چون صورت شد که مرده است، بینداخت)

23-
 دغل:کژی، نیرنگ
24-  نمایشنامه:piece / فیلمنامه: scen ario 

25-
  مردم:انسان (تا مردم زنده باشد او را از قوت چاره نیست)
26-
 سبک:به سرعت (دهنش سوخت؛ سبک برآورد)

27-
 تیز:به سرعت (بشد تیز رهام با خود و گبر)
28-
  صحیح:درست و حسابی (کباب غاز صحیحی بدهد)

29-
  جل:پوششآسمانجل:کسی که پوشش او آسمان است، کنایه از فقیر و بی خانمان
30-  اصله:پاداش و انعامارحام:جمع رحِم، خویشاوندانصله ارحام:نیکی به خویشان

31-  قلیان:وسیله کشیدن تنباکوغلیان:جوش، جوشش
32- ترقیدن:پیشرفت کردنواترقیدن:پسرفت کردن

33-  بادی:در لغت اسم فاعل بدأ و به معنی آغازگر است ولی در «در بادی امر» به معنی آغاز.
34-
  خفایا:جمع خفیه (نقاط پنهان)/ وجنات:جمع و جنه (رخسار، چهره)

35-
  جبهه:پیشانی (جبهه شاعر را بوسیده)
36-
  بذله:لطیفهبذل:بخشش

37-  هضم:گواریدن، گوارش (هاضم: گوارنده)/ حزم:دوراندیشی (حازم: درواندیش)/ حزن:غم
38-  تحلیل:حل کردنتجلیل:بزرگداشت

39-  پتیاره:زشت، مهیبعفریت:شیطان
40-  زجر:شکنجه و عذابرجز:خودستایی (در «رجز بخوان» یعنی «مسخره کن»)/ جرز:دیوارحرز:دعا، تعویذ، بازو بند

41-  زرع:کشت و کشاورزیذرع:واحد طول
42-  لاور:پیشوالابه:التماس

43- خوشه چین:کسی که از ته مانده محصول مزرعه دیگران استفاده کند، کنایه از تهی دست و نیازمند
(ثواب باشد ای دارای خرمن      اگر رحمی کنی بر خوشه چینی)
44-
 علامت:علم مخصوص محرم (علامت، دیگر به خیابان اصلی پیچیده بود و....)

45-
  مال:حیوان بارکش (نه جان دلم، با مال میرویم)/راهمالرو:مسیر و جاده عبور چارپایان
46-  فکری:در حال فکرکردن (فکری است)

47-
  افگار:خسته، مجروح، آزردهافکار:اندیشه ها
48-  ضحا:روشنایی، چاشتگاهجهر:بلندکردن صدا

49- الغا:لغوکردنالقا:آموختنلقا:دیدار، چهره
50-  درحال:فوراً (درحال، شلاق چرمی را با شدت به صورتم زد) / (دفع مضرت عامل بفرمود درحال)، عامل به معنی حاکم، والی و کارگزار است.

 

51-  غیظ:خشمفیض:بخششفیّاض:بسیار بخشنده و جوانمرد
52- ایار:از سکه های رومیعیار:محک، ابزار سنجشعیّار:راهزن، جوانمرد

53-  تموز:از ماه های رومی/توز:نام شهریوز:حیوان شکاری
54-  تلکه:پولی که مکرر از کسی گیرنددبکه:پای کوبی و جشن ملی

55-  بکش:خاموش کن (چراغ را دراصلاح کردن بکش)
56-
 شرطه:موافق (ای باد شرطه برخیز)

57-
  به جای:در حق (نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا)
58-
 رند:در لغت مردم لاابالی و بی سر و پا را گویند و در شعر حافظ، عاشق و عارف و ... (ساقی بده بشارت رندان پارسا را)

59-
  به خود:به اختیار خویش (حافظ به خود بنوشید این خرقه می آلود)
60-
  اَبدال:مردان نیک، صالحان (عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی) / اِبدال:تبدیل کردن

61-  تاس:تشت و ظرف مسیطاس:مهره و آویز زینتی
62-  بنان:انگشت/بنات:دختراننبات:روییدنی

63-  ودود:بسیار مهربان و دوست دارنده
64- مینا:شیشه و آبگینهمینو: بهشت

65-  مجرد:انتزاعی، غیرمادی (ترکیب ریاضیوار، مجرد، ...)
66-
  اصطلاحات معماری:رواق، مقرنس، قاب بندی، طرّه، شمسه، زاویه و....

67-
  عروج:بالارفتنمعراج:وسیله بالارفتن
68-  بوته:رستنی، گلوگیاه (این بوته ها و خطها و اسلیمی ها که در هم می پیچند)

69-
  بوته:ظرفی که طلا و نقره را در آن می گذارند (جان ما در بوته سودا نهاد)
70-
  طلسم:واژه ای اصیلاً یونانی، نقش ها و دعاهایی که با آن کاری خارق العاده انجام دهند

71- شوخ:شاداب و سرزنده (این رنگ شوختر)
72-
  مبین:آشکارمبیّن:بیانگر

73-  ارتجالاً:بداهه گویی، بیدرنگ، بدون اندیشه گفتن یا نوشتنمخذول:خواربدسگال:بداندیشعنود:ستیزه کار
74-  قضا:سرنوشتغزا:جنگ

75-  خطابه:سخنرانی (جمع نیست)
76-
  رادار:ابزار گرفتن امواج (از سر واژه های انگلیسی درست شده است)

77-
  اساطیر:جمع اسطوره، داستانهای خدایان و پهلوانان کهن (اصل واژه، یونانی است)
78-
  خدا:امیر، سرور و ... (هیچ خدایی را ندیده بودم)

79-
  خدایگان:سلطان (زندان خدایگان که و من که)
80-
  قراضه:خرده هرچیز که هنگام قیچی کردن یا تراشیدن بر زمین ریزدمقراض: قیچی

81-  رقعه:نامه/طومار:نامه یا نوشته ای بلند
82-  طبع:چاپانطباعات:اداره نگارشدارالطباعه:چاپخانهمطبوعات:چاپ شده ها

83-  مأثر:جمع ماثره، اعمال و آثار نیکی که ازکسی به جا ماند، باقیات صالحات
84-  شاطر:نگهبان، چالاک، مورداعتماد

85-  زلّت:لغزش و گناهذلّت:خواری
86-  کلّه:خیمه زربفت، پشه بند

87-  مگر:اتفاقاً (در زنبیل این پسر منعم، مگر پارهای حلوا بود)
88-
  خم:ظرف بزرگ برای آب و شرابخمستان:جایی که خم زیاد باشد

89-  خلیل الله:حضرت ابراهیمروح الله:حضرت عیسیسهیم الله:حضرت موسی
90-  بدیهه گویی: حاضر جوابی ادبی

91-  نکهت:بوی خوشنکت:جمع نکتهنکبت:بدبختیمکنت:دارایی و ثروت
92-  نیستان:نیزارنیستان:از ماه های رومی

93-  اِلف:انس، الفت/رجا:امید
94-  بالیده:بلند و نامرتبشوخگن:چرکآلود و کثیف (از زندان، موی بالیده و جامهی شوخگن و...)

95-
  واژههای نمادین:
الف:هما:خوشبینی (علی ای همای رحمت    تو چه آیتی خدا را)
ب:درفش کاویان:پیروزی (به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی)

96-
  ممالها:مزیح، سلیح، اسلیمی، هلیم، مهمیز
97-  جمع الجمع ها:رسومات، نذورات، بقولات و...

98-
  معرّب ها:قیس (کیش)، تستر (شوشتر) و...
99-
  جمع ها:مصاف (مصف)، مظالم (مظلم یا مظلمه)، صلوات (صلات)، هیاکل (هیکل) و....
:: مرتبط با: پشت کنکوری ها ,
:: برچسب‌ها: روش مطالعه واژگان و املاء ادبیات ۲ , روش مطالعه PQR5 , تست زنی سریع , تست زنی در 5 ثاتیه , چگونه تست یزنیم , خواندن سریع , روش صحیح خواندن کنکور , روش صحیح خواندن کنکور 92 , روش صحیح خواندن کنکور93 , کنکور پلاس , konkoorplus , www.konkoorplus.ir ,
تاریخ انتشار : جمعه 25 مرداد 1392 | نظرات
نوشته شده توسط : امید
مطالعه یک فرآیند شرطی و اکتسابی جهت افزایش معلومات است. درواقع مطالعه مثل سایر کارهای انسان ،مرحله به مرحله، پیش می رود. یعنی دارای ‌بخش‌های مختلفی مثل گرم‌کردن، ایجاد آمادگی، پیش‌مطالعه و تکرار آموخته هاو... می باشد. از طرفی برای کسب موفقیت باید نسبت به مطالعه شرطی شد. یعنی در طول سال تحصیلی کاری کنیم که مراحل مختلف مطالعه برای ما ((عادت ))شود. البته این فرایند ومراحل مختلف آن قابل اکتساب وآموختنی است. 

برخی از شرایط عمومی باید در مورد هرنوع سبک مطالعاتی مراعات شوند تا فرایند مطالعه بازده مطلوبی داشته باشد که عبارتند از:
مکان مطالعه:که حتی الامکان باید مکانی ثابت،دارای نورودمای کافی ومناسب بوده ودارای دکوراسیون ساده ای باشد.

1) مکان ثابت: مکان مطالعه باید ثابت و ترجیحا پشت میز باشد. لذامطالعه روی زمین، تخت یا در حال راه‌رفتن مناسب نیست. 
2) نور اتاق مطالعه: بهتر است از ترکیب دو نور لامپ مهتابی وچراغ مطالعه استفاده کرد تا هنگام مطالعه، ترکیب طیف زرد و سفید مانع خستگی چشم‌ها شود. ضمنا هنگام مطالعه باید محیط پیرامون فرد نیز روشن باشد، نه اینکه فقط محلی که درس می‌خواند روشن باشد؛لذا استفاده از چراغ مطالعه پیشنهاد نمی گردد.
3) دمای اتاق مطالعه: دمای اتاق مطالعه باید حدود 25 درجه سانتی‌گراد باشد. توجه به این نکته لازم است که گرمای زیاد محل مطالعه ، یکی از عوامل حواس‌ پرتی و ایجاد خواب‌آلودگی می باشد
4) دکور اتاق مطالعه: بهتر است دکور اتاق هرچه ساده‌تر و ثابت‌تر بوده وکمتر مورد تغییر قرار گیرد؛تا فراگیر به یک وضعیت ثابتی عادت کند. شایسته است ازنصب عکس، پوستر یا مجسمه ای که تداعی‌کننده خاطره خاصی می باشد پرهیز گردد تا موجبات حواس پرتی فراهم نگردد.. 
پیشنهاد
بهترین جا برای درس خواندن، منزل ودر رتبه بعد کتابخانه است. البته کتابخانه نقش تشویقی نیز ایفا می کند زیرا فرد با دیدن افرادی که مشغول مطالعه هستند، انگیزش بیشتری پیدا می کند. 
زمان مطالعه: مسلما فرد باید زمانی را به مطالعه اختصاص دهد که فارغ از هر چیز و هرکس بتواند بهترین بازده را از لحاظ یادگیری داشته باشد.ولی برخی از زمانها برای این امر مناسب تر هستند که عبارتند از:
اول صبح: به دلیل اینکه تازه از خواب بیدار شده‌اید و ذهنتان فارغ از هرنوع مزاحمتی آماده فعالیت ویادگیری است.البته ورزش و صرف صبحانه بسیار مفید است.

آخر شب: به دلیل اینکه خواب بعد از درس ،در دسته بندی وانتقال مطالب از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت بسیار مفید است. 
نکته مهم دیگر آنکه درحال گرسنگی یا پس ازپرخوری به مطالعه نپردازید.البته مطالب مفید دیگری نیز در کتب روان شناسی پرورشی وفنون مطالعه موجود می باشد که مراجعه به آنها خالی از لطف نیست. 
در مورد قسمت دوم سؤال شماباید گفت که سیستم های متفاوتی در مورد مطالعه ،از قبیل روش پس ختام و... ارایه شده است که از حوصله بحث خارج است.
اما روش مطالعه PQR5
یکی از کارآمدترین سیستم‌ها ی مطالعاتی روش PQR5می باشدکه در واقع از کنار هم نهادن حروف اول کلمات انگلیسی آنهاتشکیل شده است.این روش شامل دو مرحله درهریک از مراحل قبل وحین مطالعه و سه روش در پس از مطالعه می باشد .
مراحل قبل از مطالعه 
پیش‌‌مطالعه Preview
سوال‌گذاری Question
مراحل حین مطالعه
خواندن Read 
خلاصه‌نویسی Record
مراحل بعد از مطالعه
مرورکردن Review
تفکرکردن Recite
تازه‌کردن مطالعه Refresh

به امید موفقیت روز افزون شما در امر مطالعه و یادگیری .
:: مرتبط با: مشاوره ,
:: برچسب‌ها: بهترین روش مطالعه برای کنکور و روش مطالعه PQR5T , بهترین روش مطالعه برای کنکور , روش مطالعه PQR5 , تست زنی سریع , تست زنی در 5 ثاتیه , چگونه تست یزنیم , خواندن سریع , روش صحیح خواندن کنکور , روش صحیح خواندن کنکور 92 , روش صحیح خواندن کنکور93 , کنکور پلاس , konkoorplus , www.konkoorplus.ir ,
تاریخ انتشار : جمعه 25 مرداد 1392 | نظرات