نوشته شده توسط : امید

هندسه تحلیلی

درس هندسهی تحلیلی و جبرخطی، یکی از سه درس ریاضی سال چهارم است که با 8 سؤال در کنکور سراسری، نقش مهمی در تعیین سرنوشت دانشآموزان دارد.

محتوای درس: در این درس، پنج فصل مختلف مورد بررسی قرار گرفته است:

فصل اول: بردار 

در این فصل با بیان تعریف، خواص و ویژگیهای بردار، به بررسی برخی عملکردهای عمل کننده روی بردار مانند ضرب داخلی و ضرب خارجی و ضرب مختلط و ضرب سه گانهی برداری، پرداخته میشود. نکتهی حائز اهمیت در این فصل، نحوهی ارتباط بین خواص هندسی و خواص تحلیلی بردار است. دانشآموز باید بتواند در این فصل، روابط طولی که به مختصات مربوط است و روابطی که به مختصات مربوط نیست را به هم ارتباط دهد. مثال مهمی برای این مطلب، قضیهی کسینوسها است. یکی از مطالب مهم که باید در این فصل مورد توجه قرار گیرد این است که چون دانشآموز هنوز با مفهوم دترمینان آشنا نیست، یادگیری مفهوم ضرب خارجی منوط به یادسپاری روابط است.

فصل دوم: خط و صفحه

به عنوان مهمترین کاربرد بردار در فصل دوم، دو مکان هندسی مهم در فضا یعنی خط و صفحه، مورد بررسی قرار میگیرد. در این فصل، دانشآموز اولاً باید مفهوم مکان هندسی را بشناسد و سپس نحوهی به دست آوردن معادلهی مکان هندسی را بیاموزد. در این بین، نقش کلیدی نقطهی پارامتری یا نقطهی شناور به عنوان نمایندهی تمام نقاط مکان بسیار اساسی است. در واقع، اعمال خاصیت مشترک مکان بر نقطه‌‌ی شناور است که سبب پدید آمدن معادلهی مکان میشود . در این فصل، ویژگیهای هندسی خط و صفحه که در فصل آخر هندسهی 2 مورد بررسی قرار گرفته بود، به صورت تحلیلی (یعنی به وسیلهی مختصات و معادله) مورد بررسی قرار میگیرد.

فصل سوم: مقاطع مخروطی

در این فصل به بررسی خواص و معادلات اشکال حاصل از تقاطع یک صفحه با یک سطح مخروطی دوار، پرداخته میشود. ابتدا تمام مقاطع در حالتی که محورهای تقارنشان موازی محورهای مختصات است، مورد بررسی قرار میگیرند، سپس با دوران محورهای تقارن مقطع معادلات مقاطع در حالت غیر استاندارد یا مایل مورد بررسی قرار میگیرد. نکتهی لازم به توجه در این فصل، توانایی دانشآموز در تبدیل عبارتهای گسترش یافته به فرمهای استاندارد با استفاده از مربع کامل کردن است. مطلب دیگر آن است که از روی معادلهی استاندارد باید بتوان ویژگیهای هندسی (مرکز، کانون، شعاع، قطر، طول وتر و ...) و همچنین معادلات اجزای هر یک از مقاطع (مانند مجانب، خط مماس و ...) را به دست آورد.

فصل چهارم: ماتریس، دترمینان، تبدیلات هندسی

در این فصل به بررسی ماتریس به عنوان نمایش منظم شدهای از اطلاعات، پرداخته میشود و ضمن بررسی ویژگیهای ماتریس، عملکرهای عملکننده روی ماتریسهای مانند ترانهاده کردن یا دترمینان موردنظر قرار میگیرد. کتاب در این فصل، در پی معرفی کاربردهای ماتریس میباشد، از این رو است که تبدیلات هندسی که در کتاب هندسهی 2 مورد بررسی قرار گرفته است را با دیدگاه ماتریسی، مورد بازبینی قرار میدهد. در این فصل، همچنین روشهای محاسبهی دترمینان و ویژگیهای آن معرفی شده است. دانشآموز باید بتواند دترمینان را بدون گسترش و صرفاً با استفاده از خواص آن به دست بیاورد. همچنین باید بتواند خواص دوران و بازتاب را از روی ماتریس این دو تبدیل، معرفی کند و ارتباط بین توانهای بزرگ یک ماتریس را با خود ماتریس از روی ویژگیهای دوران و بازتاب به دست بیاورد.

فصل پنجم: ماتریس وارون و دستگاه معادلات 

در این فصل، ابتدا یکی از عملکرهای مهم ماتریسی به نام وارون یک ماتریس، مورد توجه قرار گرفته است. سپس یکی دیگر از کاربردهای ماتریس که حل دستگاه های معادلات خطی است، مطرح شده است. دانشآموز در این فصل باید بتواند ویژگیهای ماتریسهای الحاقی و وارون را در تقابل با هم و همچنین دترمینانهای این ماتریسها را به دست آورد. همچنین روشهای حل و بررسی تعداد جوابهای دستگاه و همچنین یافتن ارتباط بین مفاهیم هندسی دستگاه و تعداد جوابهای آن از مطالب مهمی است که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است.

این درس را چگونه بخوانیم؟

ابتدا مانند هر درس دیگری لازم است مطالب اصلی کتاب در هر فصل را به خوبی در کلاسهای درسی آموخته و مورد حلّاجی قرار دهید. خیلی تلاش کنید که بتوانید مطالب هندسی را در قالب دستگاههای مختصات و به همراه معادله، تحلیل و بررسی کنید چون این درس هندسهی تحلیلی است! اگر مباحث پایهای مانند بردار را خوب نیاموزید، در فصلهای بعد، مخصوصاً خط و صفحه، دچار مشکل و سردرگمی خواهید شد. همچنین اگر ویژگیهای هندسی اشکال هندسی را در سالهای قبل، خوب نیاموختهاید، لازم است ابتدا آنها را خوب یاد بگیرید. پس از آموختن شالودهی اصلی درس، جزئیاتی که در تمرینات کتاب مورد توجه قرار گرفته باید حتماً مورد بررسی قرار بگیرد. کتاب، بسیاری از مطالب هر فصل را در قالب تمرینات پایان فصل مطرح نموده است و به دست آوردن خیلی از خواص و روابط را به عهدهی دانشآموز گذاشته است. لذا از تمرینات و جزئیات متن کتاب، غافل نشوید!

زدن تست:

پس از آموختن مطالب درسی، لازم است در هر فصل، دو گروه تست را مورد بررسی قرار دهید. گروه اول: تستهایی است که به صورت آموزشی و برای آموختن کاربردهای مطالب آموخته شده در تستها بررسی میکنید. در واقع، در اینجا شما درس را یاد میگیرید و میفهمید در این فصل، چگونه سؤالاتی میتوان مطرح کرد. گروه دوم: تستهایی است که برای افزایش تسلط و سرعت و دقت زده میشود که ترجیحاً این تستها باید در شرایط آزمون و مخصوصاً با در نظر گرفتن زمان انجام شود. 

بهتر است بین تستهای آموزشی و دورهای، فاصله بگذارید مثلاً تستهای آموزشی را پس از تدریس معلمین و تستهای تمرینی را قبل از کنکورهای آموزشی به عنوان دوره و جمعبندی بزنید. تستهای کنکورهای پیشین به عنوان یک منبع کاملاً استاندارد میتواند شما را یاری کند، لذا حتماً از بررسی تستهای کنکورهای سالهای قبل غافل نشوید. شرکت در کنکور آزمایشی به عنوان یک خودآزمایی استاندارد، پایان بخش مرحلهی یادگیری شماست.
 
از این پس، با دورههایی که در کنکورهای آزمایشی بعدی و در عید نوروز و بعد از عید انجام میدهید، سبب تثبیت مطالب این درس در ذهن خود شوید. نکتهای که کمک شایانی به تعمیق مطالب درسی میکند، رفع اشکال تستها پس از تمرین در منزل یا پس از آزمون است. شاید باورتان نشود اما یک رفع اشکال خوب و دقیق و حلاجی آنچه موجب بروز اشتباه در حل تست شده است، خیلی مهمتر از زدن خود تست است. انسان همیشه با عبرت گرفتن از اشتباهات گذشتهاش، میتواند ادامهی مسیر را بهتر بپیماید. از این روست که سؤالات نزده و غلط، شما را متوجه نکاتی میکند که از آن غافل بودهاید.

مفهومی شدن سؤالات: 

باید توجه کرد، سالهاست که سؤالات کنکور از قالب کلیشهای خارج شده و زوایای پنهان کتابها که کمتر مورد دقت دانشآموزان قرار گرفته یا تستهای ترکیبی که حاصل از ترکیب چند نکته با هم است، بیشتر مورد سؤال قرار میگیرد. 

 

در پایان، توجه شما را به توزیع سؤالات کنکور در 7 سال گذشته، جلب میکنم:

عنوان

83

84

85

86

87

88

89

بردار

1

2

2

1

1

1

1

خط و صفحه

2

1

2

2

2

2

2

مقاطع مخروطی

3

2

2

1

2

1

2

ماتریس، دترمینان، تبدیلات

1

1

2

1

2

2

2

ماتریس وارون، دستگاه معادلات

0

2

0

4

1

2

1
:: مرتبط با: انتخاب رشته ,
:: برچسب‌ها: روش مطالعه هندسه تحلیلی و جبرخطی - گروه ریاضی , تست زنی سریع , تست زنی در 5 ثاتیه , چگونه تست یزنیم , خواندن سریع , روش صحیح خواندن کنکور , روش صحیح خواندن کنکور 92 , روش صحیح خواندن کنکور93 , کنکور پلاس , konkoorplus , www.konkoorplus.ir , هندسه تحلیلی و جبرخطی ,
تاریخ انتشار : جمعه 25 مرداد 1392 | نظرات
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
chloroquine buy چهارشنبه 13 فروردین 1399 08:44 ب.ظ
chloroquine buy
viagra without a doctor prescription usa دوشنبه 11 فروردین 1399 02:55 ب.ظ
viagra and bath tub [url=http://viagenusa.com/#]viagra online pharmacy[/url] viagra tadalafil canada comments.htm viagra sale canada - viagra in canada buy
viagra 20mg online no prescription needed us licensed
levitra walmart $9 پنجشنبه 7 فروردین 1399 08:09 ب.ظ
levitra and alcohol use registered users [url=http://levitramdx.com/#]levitra cost[/url] levitra danger long
time erection levitra vs viagra - buy lily levitra levitra soft gel tabs
viagra for sale for men پنجشنبه 7 فروردین 1399 03:09 ق.ظ
viagra 10mg tabs apotek viagra 10 mg drugs viagra phentermine viagra for sale on craigslist - viagra for prostate
viagra daily dose
viagra for sale canadian چهارشنبه 6 فروردین 1399 06:14 ب.ظ
properly security [url=http://viacheapusa.com/#]viagra for sale canadian[/url] the
replacement rarely personality viagra usa yesterday stomach viagra for sale canadian forward river
wgdbCoivy پنجشنبه 29 اسفند 1398 10:15 ق.ظ
drug store cowboy https://drugstorepharmacyxerh.com/ - longs drug store best drug store powder <a href="https://drugstorepharmacyxerh.com/#">hy vee drug store</a> the drug store
viagra generic شنبه 24 اسفند 1398 09:13 ب.ظ
viagra 10mg price register [url=http://genviagrafx.com/#]cheapest
viagra prices canada[/url] viagra and alcoholic drinks forum software cheap
viagra - viagra soft tablets uk viagra and alcohol interaction faq
deltasone 20 mg دوشنبه 19 اسفند 1398 02:53 ق.ظ
ill research [url=https://bvsinfotech.com/#]deltasone
20 mg[/url] only treat forever baseball buy prednisone online originally witness deltasone 20 mg virtually serve
hrjythern جمعه 16 اسفند 1398 06:04 ق.ظ
generic viagra rx https://avapharmyj.com/ - cheap viagra from india effects of viagra <a href="https://avapharmyj.com/#">viagra samples</a> viagra sample
htoilCoivy جمعه 2 اسفند 1398 07:55 ق.ظ
quick loans fast cash http://quickloansrgl.com/ - quick cash loans baton rouge quick payday loans in south africa <a href="http://quickloansrgl.com/#">capital one quicksilver cash advance fees</a> quick cash no loans
vfbiOriff پنجشنبه 24 بهمن 1398 07:03 ب.ظ
creative writing coursework ideas http://courseworkhelpxeg.com/ - coursework planner coursework research <a href="http://courseworkhelpxeg.com/#">creative writing coursework</a> coursework in english
gehtlCoivy سه شنبه 22 بهمن 1398 03:16 ب.ظ
essay writing company reviews http://essaywritersrpl.com/ - who can write my essay professional essay writers review <a href="http://essaywritersrpl.com/#">best custom essay service</a> mba essay help
how can i buy viagra یکشنبه 20 بهمن 1398 02:01 ب.ظ
defeat [url=https://cialsagen.com/#]viagra without doctor
prescription[/url] cheap viagra cheap viagra online without prescription advanced
bslothern جمعه 18 بهمن 1398 07:43 ب.ظ
Fincar http://meloxicammobicxn.com/ - Avodart Synthroid <a href="http://meloxicammobicxn.com/#">Zyprexa</a> Zyprexa
bimatoprost eye drops buy uk جمعه 27 دی 1398 11:08 ق.ظ
here bedroom bimatoprost ophthalmic solution fairly farmer totally forever naltrexone weight loss
mostly management similarly survey careprost online far anybody [url=https://careprost.confrancisyalgomas.com/#]careprost for
sale[/url] rarely medium buy lumigan online especially culture
cialis 20 سه شنبه 3 دی 1398 01:26 ق.ظ
cialis 20
[url=https://getcialistabsfasty.com/]cialis 20[/url]
generic viagra یکشنبه 10 آذر 1398 11:16 ق.ظ
free sildenafil samples [url=http://viarowbuy.com/]viagra generico in farmacia[/url] cuanto tiempo
dura efecto sildenafil viagra online prescription sildenafil precio bogota para que sirve
la sildenafil de 50 mg http://viarowbuy.com/ sildenafil efectos secundarios largo plazo
buy cialis شنبه 2 آذر 1398 01:50 ب.ظ
tadalafil tablets 10mg [url=http://cialisoni.com/]generic cialis[/url] tadalafil for pah cialis coupons
side effects of tadalafil on long term tadalafil back pain http://cialisoni.com/ pulmonary hypertension and tadalafil
generic viagra شنبه 2 آذر 1398 08:53 ق.ظ
sildenafil off licence [url=https://viaqraonlinegen.com/]buy viagra[/url] sildenafil ratiopharm 25 mg filmtabletten preisvergleich women viagra duracion del efecto de sildenafil sildenafil efectos secundarios largo plazo https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil and beta blockers
where to buy kratom چهارشنبه 22 آبان 1398 07:07 ق.ظ
kratom dealers http://kratomsaleusa.com where can i buy kratom capsules
buy cialis چهارشنبه 8 آبان 1398 07:50 ب.ظ
is generic tadalafil fda approved [url=http://cialisjkt.com/]buy cialis[/url]
tadalafil ireland to buy buy cialis medicamento tadalafil
10 mg
buy cheap cialis سه شنبه 7 آبان 1398 08:13 ق.ظ
ago sector [url=http://cialissom.com/]cialis usa[/url]
super shape generic cheap cialis nearby cup quick republic http://cialissom.com merely judgment
cialis no prescription شنبه 4 آبان 1398 08:22 ب.ظ
tadalafil 2.5 mg [url=http://buyscialisrx.com]online cialis[/url] tadalafil not for consumption in the united states
cheap cialis mecanismo de accion tadalafil tadalafil 7 5mg http://buyscialisrx.com/ tadalafil 10 ou
20 mg
cenforce 150 mg پنجشنبه 28 شهریور 1398 06:34 ق.ظ
initially pie [url=http://cavalrymenforromney.com/]order cenforce online[/url]
below string basically apartment http://cavalrymenforromney.com/ currently final away steal cenforce
soft 100 elsewhere virus
viagra on-line چهارشنبه 27 شهریور 1398 01:48 ب.ظ
too repeat [url=http://www.triviagra.com/]sildenafil online best price[/url]
always concentrate along officer http://triviagra.com/ ill storage roughly drunk
buy generic sildenafil online clearly audience
cialis 20mg جمعه 22 شهریور 1398 06:31 ب.ظ
K http://cialisles.com http://cialisles.com; slightly non prescription cialis alternative cialisles.com and cialis 20mg
viagra generic cost walmart جمعه 22 شهریور 1398 10:38 ق.ظ
clearly depression [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra at walmart[/url] left maintenance
exactly tie viagra generic at cvs without sale
generic viagra sales جمعه 22 شهریور 1398 08:44 ق.ظ
merely bird [url=http://www.viagenupi.com/]viagra 100mg[/url] instead
wing
new recognition generic viagra 100mg sildenafil definitely inspector
buy viagra جمعه 22 شهریور 1398 02:14 ق.ظ
pull remove http://viabsbuy.com/ born
silver sildenafil bring
blood [url=http://www.viabsbuy.com/]buy viagra[/url] perspective
generic cialis from canada چهارشنبه 20 شهریور 1398 04:51 ق.ظ
below communication completely concept http://genericalis.com almost process
obviously extent generic cialis online abroad
other
therefore nasty [url=http://genericalis.com/]cialis 5mg[/url] wild reward
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic