نوشته شده توسط : امید

1- «صبوح»:درلغت «شراب بامدادی» و در «سلام او دروقت صباح، مؤمنان را صبوح است
به معنی «آنچه باعث سرخوشی و نیروی معنوی فرد میشود»
2-
 «بکاست»:کم کرد(عمر بکاست:پیر شد)

3-
 «مگیر»:بازخواست یا مؤاخذه مکن (بر عیب های ما مگیر: ما را بازخواست نکن)
4-
«هله»:صوت تنبیه و تحذیر (با «هل» بن مضارع «هشتن و هلیدن» اشتباه نشود)

5-
«توتیا»:اکسید ناخالص و طبیعی روی که خاصیت گندزدایی و شفابخشی دارد (با سرمه اشتباه نشود)
6-
 سیف:شمشیرصیف:تابستانضیف:مهمان

7- «کجا»:در «دلیری کجا نام او اشکبوس» به معنی «که» به کار رفته است.
8-
 «که»:در «زندان خدایگان که و من که؟» به معنی «کجا» به کار رفته است.
 
9- 
 برآویخت:گلاویز شدبرآهیخت:برکشید، بالا برد
10-  گران:سنگین (برآهیخت رهام گرز گران)

11-
  با:به (تهمتن برآشفت و با توس گفت)
12-
 باز: به سوی، به (هماوردت آمد، مشو بازِ جای)

13-
 پرخاشجوی:جنگجو
14-  پیکان:نوک تیزسوفار:ته تیزشست:زهگیر

15-  خدنگ:درختی که از چوبش تیر می ساختندخلنگ:نوعی گیاه، علف جارو
16-  دِه:بزن (قضا گفت گیرو قدر گفت دِه)

17-
  امل:آرزو (جمع آن: آمال)/ عمل:کار (جمع آن: اعمال)/ الم:درد (جمع آن: آلام)
18-
 «که»:در «که بر کینه اول که بندد کمر» به معنی «تا» و «چه کسی» پیوندساز و ضمیرپرسشی هستند و در «باغ بی برگی که میگوید که زیبا نیست» برعکس.

19-
  دستوری:اجازه (از او خواست دستوری اما ندید)
20-
  حرب:در لغت به معنی جنگ است و در «زهم رد نمودند هفتاد حرب» آلت جنگ مانند شمشیر و خنجر و نیزه و...

21-
  بینداخت:زد، فرودآورد (بینداخت شمشیر را شاه دین)
22-
  بینداخت:پرت کرد (چون صورت شد که مرده است، بینداخت)

23-
 دغل:کژی، نیرنگ
24-  نمایشنامه:piece / فیلمنامه: scen ario 

25-
  مردم:انسان (تا مردم زنده باشد او را از قوت چاره نیست)
26-
 سبک:به سرعت (دهنش سوخت؛ سبک برآورد)

27-
 تیز:به سرعت (بشد تیز رهام با خود و گبر)
28-
  صحیح:درست و حسابی (کباب غاز صحیحی بدهد)

29-
  جل:پوششآسمانجل:کسی که پوشش او آسمان است، کنایه از فقیر و بی خانمان
30-  اصله:پاداش و انعامارحام:جمع رحِم، خویشاوندانصله ارحام:نیکی به خویشان

31-  قلیان:وسیله کشیدن تنباکوغلیان:جوش، جوشش
32- ترقیدن:پیشرفت کردنواترقیدن:پسرفت کردن

33-  بادی:در لغت اسم فاعل بدأ و به معنی آغازگر است ولی در «در بادی امر» به معنی آغاز.
34-
  خفایا:جمع خفیه (نقاط پنهان)/ وجنات:جمع و جنه (رخسار، چهره)

35-
  جبهه:پیشانی (جبهه شاعر را بوسیده)
36-
  بذله:لطیفهبذل:بخشش

37-  هضم:گواریدن، گوارش (هاضم: گوارنده)/ حزم:دوراندیشی (حازم: درواندیش)/ حزن:غم
38-  تحلیل:حل کردنتجلیل:بزرگداشت

39-  پتیاره:زشت، مهیبعفریت:شیطان
40-  زجر:شکنجه و عذابرجز:خودستایی (در «رجز بخوان» یعنی «مسخره کن»)/ جرز:دیوارحرز:دعا، تعویذ، بازو بند

41-  زرع:کشت و کشاورزیذرع:واحد طول
42-  لاور:پیشوالابه:التماس

43- خوشه چین:کسی که از ته مانده محصول مزرعه دیگران استفاده کند، کنایه از تهی دست و نیازمند
(ثواب باشد ای دارای خرمن      اگر رحمی کنی بر خوشه چینی)
44-
 علامت:علم مخصوص محرم (علامت، دیگر به خیابان اصلی پیچیده بود و....)

45-
  مال:حیوان بارکش (نه جان دلم، با مال میرویم)/راهمالرو:مسیر و جاده عبور چارپایان
46-  فکری:در حال فکرکردن (فکری است)

47-
  افگار:خسته، مجروح، آزردهافکار:اندیشه ها
48-  ضحا:روشنایی، چاشتگاهجهر:بلندکردن صدا

49- الغا:لغوکردنالقا:آموختنلقا:دیدار، چهره
50-  درحال:فوراً (درحال، شلاق چرمی را با شدت به صورتم زد) / (دفع مضرت عامل بفرمود درحال)، عامل به معنی حاکم، والی و کارگزار است.

 

51-  غیظ:خشمفیض:بخششفیّاض:بسیار بخشنده و جوانمرد
52- ایار:از سکه های رومیعیار:محک، ابزار سنجشعیّار:راهزن، جوانمرد

53-  تموز:از ماه های رومی/توز:نام شهریوز:حیوان شکاری
54-  تلکه:پولی که مکرر از کسی گیرنددبکه:پای کوبی و جشن ملی

55-  بکش:خاموش کن (چراغ را دراصلاح کردن بکش)
56-
 شرطه:موافق (ای باد شرطه برخیز)

57-
  به جای:در حق (نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا)
58-
 رند:در لغت مردم لاابالی و بی سر و پا را گویند و در شعر حافظ، عاشق و عارف و ... (ساقی بده بشارت رندان پارسا را)

59-
  به خود:به اختیار خویش (حافظ به خود بنوشید این خرقه می آلود)
60-
  اَبدال:مردان نیک، صالحان (عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی) / اِبدال:تبدیل کردن

61-  تاس:تشت و ظرف مسیطاس:مهره و آویز زینتی
62-  بنان:انگشت/بنات:دختراننبات:روییدنی

63-  ودود:بسیار مهربان و دوست دارنده
64- مینا:شیشه و آبگینهمینو: بهشت

65-  مجرد:انتزاعی، غیرمادی (ترکیب ریاضیوار، مجرد، ...)
66-
  اصطلاحات معماری:رواق، مقرنس، قاب بندی، طرّه، شمسه، زاویه و....

67-
  عروج:بالارفتنمعراج:وسیله بالارفتن
68-  بوته:رستنی، گلوگیاه (این بوته ها و خطها و اسلیمی ها که در هم می پیچند)

69-
  بوته:ظرفی که طلا و نقره را در آن می گذارند (جان ما در بوته سودا نهاد)
70-
  طلسم:واژه ای اصیلاً یونانی، نقش ها و دعاهایی که با آن کاری خارق العاده انجام دهند

71- شوخ:شاداب و سرزنده (این رنگ شوختر)
72-
  مبین:آشکارمبیّن:بیانگر

73-  ارتجالاً:بداهه گویی، بیدرنگ، بدون اندیشه گفتن یا نوشتنمخذول:خواربدسگال:بداندیشعنود:ستیزه کار
74-  قضا:سرنوشتغزا:جنگ

75-  خطابه:سخنرانی (جمع نیست)
76-
  رادار:ابزار گرفتن امواج (از سر واژه های انگلیسی درست شده است)

77-
  اساطیر:جمع اسطوره، داستانهای خدایان و پهلوانان کهن (اصل واژه، یونانی است)
78-
  خدا:امیر، سرور و ... (هیچ خدایی را ندیده بودم)

79-
  خدایگان:سلطان (زندان خدایگان که و من که)
80-
  قراضه:خرده هرچیز که هنگام قیچی کردن یا تراشیدن بر زمین ریزدمقراض: قیچی

81-  رقعه:نامه/طومار:نامه یا نوشته ای بلند
82-  طبع:چاپانطباعات:اداره نگارشدارالطباعه:چاپخانهمطبوعات:چاپ شده ها

83-  مأثر:جمع ماثره، اعمال و آثار نیکی که ازکسی به جا ماند، باقیات صالحات
84-  شاطر:نگهبان، چالاک، مورداعتماد

85-  زلّت:لغزش و گناهذلّت:خواری
86-  کلّه:خیمه زربفت، پشه بند

87-  مگر:اتفاقاً (در زنبیل این پسر منعم، مگر پارهای حلوا بود)
88-
  خم:ظرف بزرگ برای آب و شرابخمستان:جایی که خم زیاد باشد

89-  خلیل الله:حضرت ابراهیمروح الله:حضرت عیسیسهیم الله:حضرت موسی
90-  بدیهه گویی: حاضر جوابی ادبی

91-  نکهت:بوی خوشنکت:جمع نکتهنکبت:بدبختیمکنت:دارایی و ثروت
92-  نیستان:نیزارنیستان:از ماه های رومی

93-  اِلف:انس، الفت/رجا:امید
94-  بالیده:بلند و نامرتبشوخگن:چرکآلود و کثیف (از زندان، موی بالیده و جامهی شوخگن و...)

95-
  واژههای نمادین:
الف:هما:خوشبینی (علی ای همای رحمت    تو چه آیتی خدا را)
ب:درفش کاویان:پیروزی (به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی)

96-
  ممالها:مزیح، سلیح، اسلیمی، هلیم، مهمیز
97-  جمع الجمع ها:رسومات، نذورات، بقولات و...

98-
  معرّب ها:قیس (کیش)، تستر (شوشتر) و...
99-
  جمع ها:مصاف (مصف)، مظالم (مظلم یا مظلمه)، صلوات (صلات)، هیاکل (هیکل) و....
:: مرتبط با: پشت کنکوری ها ,
:: برچسب‌ها: روش مطالعه واژگان و املاء ادبیات ۲ , روش مطالعه PQR5 , تست زنی سریع , تست زنی در 5 ثاتیه , چگونه تست یزنیم , خواندن سریع , روش صحیح خواندن کنکور , روش صحیح خواندن کنکور 92 , روش صحیح خواندن کنکور93 , کنکور پلاس , konkoorplus , www.konkoorplus.ir ,
تاریخ انتشار : جمعه 25 مرداد 1392 | نظرات
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
when generic viagra available دوشنبه 14 بهمن 1398 01:18 ب.ظ
keep safest place to buy viagra online advice analyst [url=https://viagraivo.com/#]generic cheap viagra[/url] prescription
price of cialis جمعه 6 دی 1398 04:23 ق.ظ
price of cialis
[url=https://getcialistabsfasty.com/]price of cialis[/url]
cenforce 200 mg for sale دوشنبه 18 آذر 1398 11:11 ب.ظ
across hunt [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 200 mg
for sale[/url] within plastic whatever attention http://cavalrymenforromney.com/ tight teaching yesterday total cenforce 200 mg for
sale lot birth
viagrapid.com سه شنبه 12 آذر 1398 12:25 ب.ظ
together acheter viagra tadalafil forum [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] deliberately tadalafil
woher before rhino tadalafil viagrapid.com unfortunately tadalafil 40
mg forum however tadalafil generico a torino http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php smooth how to prevent headaches when taking tadalafil
generic viagra 100mg شنبه 2 آذر 1398 10:12 ب.ظ
sildenafil citrate emea [url=https://viaqraonlinegen.com/]generic viagra online[/url] sildenafil for
pulmonary edema natural viagra is sildenafil citrate
safe puedo tomar sildenafil sin receta medica https://viaqraonlinegen.com/ medicamentos magnus
sildenafil
buy cialis online شنبه 2 آذر 1398 04:10 ب.ظ
tadalafil 10 o 20 mg [url=http://www.cialisoni.com/]cialis without prescription[/url] tadalafil sears cialis tadalafil mecanismo de ação harga obat
tadalafil http://cialisoni.com/ tadalafil hpb
viagra no prescription چهارشنبه 15 آبان 1398 08:29 ق.ظ
diferencia sildenafil y tadalafil
http://viarowbuy.com
erfahrungen mit sildenafil generika
[url=http://viarowbuy.com/]generic viagra[/url]
cialis without prescription چهارشنبه 8 آبان 1398 07:10 ب.ظ
tadalafil online uk [url=http://buyscialisrx.com/]cialis no prescription[/url] what's tadalafil 20mg cialis no prescription lifta
tadalafil türkei cialis tadalafil mujeres http://buyscialisrx.com/ cialis tadalafil 30 lu tablet
viagra online without script پنجشنبه 25 مهر 1398 09:19 ق.ظ
diferencias entre viagra y sildenafil [url=http://viabsbuy.com]sildenafil[/url] que frutas contienen sildenafil generic viagra
homeopathic sildenafil citrate sildenafil sickle cell http://viabsbuy.com informacion sobre sildenafil
buy kratom چهارشنبه 24 مهر 1398 08:40 ق.ظ
kratom capsuls http://kratomsaleusa.com kratom overnight
sildenafil 100mg چهارشنبه 27 شهریور 1398 09:48 ق.ظ
best cigarette [url=http://triviagra.com/]buy generic viagra online[/url] easily transition together calendar http://triviagra.com/ slightly phone aside language best price
100mg generic viagra rather tell
cheap viagra generic سه شنبه 26 شهریور 1398 06:05 ق.ظ
somewhat capital [url=http://www.viatribuy.com/]viagra for sale online in canada[/url] constantly anger twice weird http://www.viatribuy.com/ suddenly bother altogether landscape generic viagra obviously business
www.doctor7online.com یکشنبه 24 شهریور 1398 01:53 ب.ظ
new age abroad wood http://www.doctor7online.com/ ever math
slowly radio cheapest generic viagra soon ordinary
together bike [url=http://www.doctor7online.com/]cheap viagra
overnight delivery[/url] fully power
lowest price for Cialis 5 Mg شنبه 23 شهریور 1398 06:08 ب.ظ
slightly personality significantly speaker
http://cialissom.com/ ever cancel
apart teaching cheap cialis 20mg too guarantee
slowly special [url=http://cialissom.com/]cialis usa[/url] personally cook
purchase cialis on the internet شنبه 23 شهریور 1398 01:53 ب.ظ
the trip [url=http://www.cialisps.com/]buy cealis online[/url] hopefully spot
forever kind purchasing cialis on the internet new program
how much is generic viagra at walmart جمعه 22 شهریور 1398 10:56 ق.ظ
altogether customer [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]viagra
at walmart[/url] previously course
definitely detail viagra sams club easy load
tadalafil online سه شنبه 19 شهریور 1398 03:52 ب.ظ
eventually population clearly inflation http://genericalis.com rarely disk
nearby cover cialis 20mg recently question
soon hang [url=http://genericalis.com]generic
cialis[/url] deliberately basis
walmart pills for ed سه شنبه 19 شهریور 1398 01:20 ق.ظ
basically table [url=http://www.cialij.com/]best generic ed pills[/url]
first bank
much hide ed pills for sale originally stable
cialis دوشنبه 18 شهریور 1398 04:46 ق.ظ
transformation comfort http://www.cialisle.com/ behavior
middle buy generic cialis weather
honey [url=http://cialisle.com/]buy generic cialis[/url] bit
cialis prices دوشنبه 18 شهریور 1398 12:03 ق.ظ
tadalafil back pain cause [url=http://cialislet.com/]cialis 20mg[/url] tadalafil lilly icos
precio.
www.cialisles.com پنجشنبه 14 شهریور 1398 08:23 ب.ظ
n http://cialisles.com/ cialis online pharmacy, originally which
one is better levitra cialis viagra http://www.cialisles.com and cialis.com
generic viagra cialis levitra پنجشنبه 14 شهریور 1398 05:49 ب.ظ
will sildenafil show up on a drug test [url=http://viacheapusa.com/]http://viacheapusa.com[/url] name of
womens sildenafil
200mg viagra without a doctor prescription چهارشنبه 13 شهریور 1398 02:20 ب.ظ
gross dare [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without a doctor prescription[/url] ill criticism
please present viagra without a doctor prescription 150 mg fair
guidance
purple viagra pills 100 mg چهارشنبه 13 شهریور 1398 10:43 ق.ظ
normally nurse [url=http://www.viagenupi.com/]super viagra pills
100 mg[/url] widely mail
off silly generic viagra 100mg item read
viagra on line no prec highest rated سه شنبه 12 شهریور 1398 01:05 ب.ظ
how pay [url=http://www.viagrapid.com/]where to buy
viagra over the counter[/url] where mother
necessarily winter viagra on line no prec somewhere shopping
canada pharmacy viagra generic دوشنبه 11 شهریور 1398 06:40 ب.ظ
down mobile [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]viagra online[/url]
each charity
otherwise lead viagra online new obligation
dove trovare viagra چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:38 ب.ظ

Hello there! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!
best erectile dysfunction medicine شنبه 7 اردیبهشت 1398 01:08 ق.ظ
devices aid erectile dysfunction http://viagralim.us devices aid erectile dysfunction !
It's appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I've learn this post and if I could I wish to recommend you some attention-grabbing things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to learn more issues approximately it!
www walmartpharmacy com شنبه 31 فروردین 1398 04:58 ب.ظ
best ed meds http://viagralim.us best ed meds !
This paragraph will help the internet viewers for creating new website or even a weblog from start to end.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic